KVKK Başvuru formu

MİLDER DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca;Başvuru Sahibi,veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı”olarak Şirketimize yapılacak başvurular,işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi ’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “ güvenli elektronik imza”ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici

belge ile başvurması)

Veri Sorumlusu Kurumunadresi buraya

Zarfın üzerine“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta

Veri Sorumlusu Kurumun adresi buraya

Zarfın üzerine“ Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Veri Sorumlusu Kurumun adresi buraya

Tebligat zarfına“ Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

 

Tarafımıza iletilmişolan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuzgün

içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmügereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak,işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)

 

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim:

 

Soyisim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası

 

E-posta

 

Adres:

 

 

 

 

  1. Başvuru Sahibinin şirketimiz ile ilişkisi:

 

o Müşteri

o İş ortağı

o Ziyaretçi

o Diğer………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………

o Eski Çalışanım

o İş Başvurusu/Özgeçmiş paylaşımı yaptım

o Üçüncü kişi firma çalışanıyım

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Çalıştığım yıllar(Eski çalışanlar için):

 

Çalıştığım firma ve pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için):

 

Konu:

 

 

C.Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

TalepNo

 

Talep Konusu

 

Kanuni Dayanak

 

Seçiminiz

 

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1(a)

 

 

2

Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1(b)

 

 

3

Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1(c)

 

 

4

Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması KanunuMadde 11/1(ç)

 

 

5

Kişisel Verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Madde11/1(d)

 

 

 

6

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1(e)

 

 

7

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde11/1(f)

 

 

 

8

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncükişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde11/1(f)

 

 

 

9

Şirketiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analizedildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum.Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1(g)

 

 

 

10

Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım.Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1(h)

 

 

 

11

Diğer Belirtiniz:

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

o

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

o

Elden teslim almak istiyorum.

o

 

Not:(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İş bu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek,varsa,Şirketimiz

tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesive

özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin

bilgilerin doğru ve güncel olmaması yada yetkisiz bir başvuru yapılması halinde

Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İş bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan vetaahhüt ederim.

 

İş bu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

 

 

İmzası:

 

 

 

Başvuru Tarihi:
İmza:

 

Dosyayı İndir